O projekcie

Celem projektu Łask-Łodź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei jest przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego, co wzmocni rozwój kultury na terenie województwa łódzkiego, która poprzez swój interdyscyplinarny charakter jest także szansą na poprawę warunków życia  mieszkańców i zwiększenie aktywności przedsiębiorców. Projekt wpisuje się w cele zapisane w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, wypełniając zapisy polityki regionalnej i krajowej w tym zakresie.

Województwo łódzkie od wieków stanowiło obszar, który zamieszkiwali mieszkańcy różnych kultur, narodowości i wyznań. Wieloetniczny charakter obszaru województwa zatracił się po II wojnie światowej. Jednak ślady jego wielokulturowości widoczne są we współczesnej przestrzeni oraz stanowią inspirację dla kreowania aktualnego wizerunku województwa, stanowiąc o jego konkurencyjności na tle innych regionów.

W ramach projektu zostaną utworzone w województwie trzy Centra idei: ku demokracji, humanizmowi i wielokulturowości, których celem będzie upamiętnienie różnorodnych kultur pojawiających się wraz z budową większych ośrodków miejskich w województwie.

 

W Centrum idei „Ku demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowana zostanie baza kulturalna pozwalająca na poszerzenie dotychczasowej oferty programowej wnioskodawcy. Wykreowany zostanie produkt kulturowy trwale promujący region i polski parlamentaryzm. Od pięciu lat w częściowo wyremontowanych pomieszczeniach poklasztornych odbywają się wystawy, które organizowane w cyklach comiesięcznych gromadzą liczną rzeszę zwiedzających. Wąskie uliczki spotykające się na Rynku Trybunalskim - gdzie znajduje się obiekt - oraz interesująca zabudowa Starego Miasta otoczonego fragmentami murów obronnych, do dzisiaj nadają miastu charakter grodu. Klimat piotrkowskiej Starówki jest jeszcze bardziej odczuwalny wieczorem, kiedy to oświetlenie podkreśla interesujące elewacje ciasnej zabudowy, co sprawia, że miejsce to stało się ważną atrakcją na mapie zarówno samego Piotrkowa Trybunalskiego jak i województwa.

 

Roboty budowlane oraz prace konserwatorsko – restauratorskie w Kolegiacie Łaskiej pozwolą na uratowanie jednego z najwspanialszych zabytków ziemi łódzkiej. W Centrum idei „ Ku humanizmowi”, podczas licznych imprez kulturalnych, prezentowane będą dzieła okresu humanizmu (pamiątki po kanclerzu Janie Łaskim) oraz dzieła z innych okresów dziejów. Kolegiata  Łaska jako miejsce związane z historią miasta Łask, jest miejscem licznych imprez kulturalnych organizowanych przez społeczność lokalną. Powyższe dowodzi, że istnieje potrzeba na tego typu działania a projekt utworzenia Centrum idei „Ku humanizmowi” wpisuje się w konwencję poczynań społeczności lokalnej.

 

Bazylika Archikatedralna jest szczególnym miejscem na sakralnej mapie Łodzi, między innymi poprzez fakt uczestnictwa przy jej budowie, wyznawców różnych religii. Z uwagi na rangę tego miejsca, doskonałą akustykę oraz świetną lokalizację, w Archikatedrze odbywać się może wiele imprez artystycznych i kulturalnych. Dlatego też w Bazylice Archikatedralnej planuje się utworzenie Centrum idei „Ku wielokulturowości, które stojąc na straży pamięci o dziedzictwie przeszłości, zamierza odgrywać współcześnie znaczącą rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu.

Idea projektu jest nowatorskim pomysłem bazującym na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego miast, w których zostaną zlokalizowane centra oraz dorobek kulturalny partnerów uczestniczących w projekcie.  Projekt poprzez utworzenie trzech „Centrów Idei” przyczyni się do: budowy i kształtowania tożsamości regionalnej, ochrony walorów architektonicznego dziedzictwa kulturowego w regionie, wzmocni funkcję kulturalną pełnioną przez wskazane obiekty. Wpłynie pozytywnie na otoczenie społeczno – gospodarcze, poprawę dostępu do kultury społeczności regionu, a poprzez wykreowanie produktu kulturowego trwale przyczyni się do zwiększenia podaży usług kulturalnych w regionie, w efekcie poprawi to jego atrakcyjność i umocni wizerunek jako dobrego miejsca lokowania inwestycji, tym samym wymiernie przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy.

Archidiecezja Łódzka

ul. ks. Ignacego Skorupki 1

90-458 Łódź

tel. +48 42  664 87 21; 664 87 31 fax +48 42  664 87 14